a:Drake

comprehensive geocaching solution

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mapa_tech

Technický popis map

Mapy se stahují a ukládají jako malé obrázky o rozměru 256×256 bodů, nazývané kachle (tiles). Každá kachle má jednoznačný název 1), který je definován jejími souřadnicemi a měřítkem.

Každý mapový zdroj má vlastní databázi, její název je definován v souboru map-config.xml, přípona souboru je sqlitedb.

Formát je shodný s formátem Locus resp. BigPlanet/RMaps SQLite. který je možné vytvářet v programu Mobile Atlas Creator. MobAC používá fixní název databáze BigPlanet_maps.sqlitedb, pro přenos do a:Drake je třeba ji přejmenovat. Mapu vytvořenou v a:Drake lze pomocí MobAC doplnit a nahrát zpět, opět je třeba soubor přejmenovávat.

Stejný formát je možné použít i pro mapy.cz, ale tam nelze použít MobAC.

Zdroje map

Zdroje map se nastavují v souboru map-config.xml umístěném v instalační složce aplikace.

Tag Popis
aDrake povinná obálka
MapSource definice zdroje mapy, použije se k vytvoření combo boxu
type typ zdroje
UTM33 ... systém kachlí vycházející z UTM (zóna 33), názvy kachlí jsou třeba 
      13_8078000_83c8000 apod. Používají mapy.cz.
Google ... systém Google Maps, Open Street Map a řady dalších, používá SlippyMapTiles,
      názvy kachlí obsahují třeba x=8882&y=5505&z=14
MapsForge ... vektorové mapy založené na Open Streen Map
name název pro zobrazení
language jazyk, ve kterém je název zapsaný, pokud se shoduje s jazykem v telefonu a:Drake ho použije; měl by existovat jeden název bez jazyka, který se použije jako výchozí v případě, že se nenajde jazykově závislý název
storage metoda uloženi mapových kachlí
filesystem - kachle se ukládají jako samostatné soubory
database - kachle se ukládají do samostatné databáze (jediný soubor)
file nepovinný název souboru pro zdroj typu UTM33
requestHeader nepovinná dodatečná hlavička requestu, např. pole Referer
MapType typ mapy z jednoho zdroje, vytváří radiobuttony a checkboxy
mode atribut určujíci použití (max. 3 výskyty každého typu)
basic - základ mapy, pozadí - radiobutton
overlay - překrytí, turistické trasy apod... - checkbox 
name název pro uživatele
file identifikátor pro rozlišení souboru (viz pozn. pod tabulkou)
url url zdroje (pokud je prázdné, je mapa jen pro čtení off-line, nic se nestahuje a neukládá)
{x} ... zeměpisná délka
{y} ... zeměpisná šířka
{z} ... zoom 
defaultZoom počáteční nastavení zoomu při prvním otevření mapy
minZoom nejmenší povolený zoom (nejmenší detail)
maxAvailZoom největší zoom dostupný na internetu
maxZoom největší povolený zoom (největší detail)

Vzorové nastavení pro různé zdroje map najdete ve wiki části dokumentace.

Soubory s mapami typu Google

Soubory s mapami jsou standardně uloženy v datové složce adrake (/sdcard/adrake) v podsložce maps. Uvádí se jen název souboru, bez cesty a bez přípony. Pokud název obsahuje lomítko, bude soubor umístěn v samostatné podsložce. Každá vrstva mapy je v samostatném souboru. Element < file> pod <MapSource> se nepoužívá.

Pokud název souboru začíná lomítkem, bere se jako absolutní cesta, pak musí obsahovat kompletní jméno včetně přípony.

Příklady

Obsah map-config.xml Skutečná cesta
<file>osm/mapnik</file>
/sdcard/adrake/maps/osm/mapnik.sqlitedb
<file>/sdcard/Locus/mapsOnline/SHOCart_Hiking.sqlitedb</file>
/sdcard/Locus/mapsOnline/SHOCart_Hiking.sqlitedb

Soubory s mapami UTM33

Soubory s mapami jsou standardně uloženy v datové složce adrake (/sdcard/adrake) v podsložce maps. Všechny vrstvy mapy jsou v jednom souboru, rozlišují se pomocí sloupce s. Element <file> pod <MapSource> definuje jméno souboru, Element <file> pod <MapType> definuje jméno vrstvy, tedy obsah sloupce s.

1)
cesta ke kachli je považována za součást názvu